Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện sử dụng Dịch Vụ Dixere

Điều Khoản và Điều Kiện này (Sau đây gọi là “Điều Khoản”) điều chỉnh việc truy cập hoặc sử dụng của bạn đối với nền tảng dịch vụ thông tin (Sau đây gọi là “Nền Tảng”) thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động, trang thông tin điện tử, các ứng dụng của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Ứng Dụng”) để nhận các dịch vụ cung cấp bởi Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển thương hiệu ADAM Việt – một công ty được thành lập tại Việt Nam có trụ sở đăng ký tại Số 130 ngõ 97 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội (Sau đây gọi là “Dixere”).

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này trước khi truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng. Các Điều Khoản này cho dù được nêu hay được tham chiếu theo cách khác ở đây đều quy định các quyền và nghĩa vụ và tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa Dixere và bạn.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, bạn xác nhận rõ ràng rằng:

 • • Bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản này;
 • • Bạn sẽ tuân thủ Điều Khoản này;
 • • Bạn sẽ tuân thủ Nguyên Tắc Cộng Đồng;
 • • Bạn ít nhất đã đủ tuổi thành niên theo quy định pháp luật tại nơi cư trú và có đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết tham gia vào các hợp đồng.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn có thẩm quyền tham gia vào Điều Khoản này với tư cách cá nhân và, nếu có, thay mặt cho bất kỳ tổ chức nào mà với việc cho phép thay mặt của tổ chức đó, bạn đã sử dụng Nền Tảng và ràng buộc tổ chức đó với Điều Khoản này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG. VUI LÒNG ĐỌC KỸ MỤC “TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ”, “GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM” VÀ “BỒI THƯỜNG”. NHỮNG MỤC ĐÓ QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN.

Trong Điều Khoản này, các từ “bạn” hoặc “của bạn” đề cập đến tất cả các cá nhân và những người khác truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổ chức nào đăng ký hoặc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng thông qua đại diện hoặc nhân viên tương ứng của họ (Sau đây gọi là “(Những) Người Dùng”).

Trong Điều Khoản này, “Luật Áp Dụng” có nghĩa là các luật của Việt Nam, các quy tắc và các quy định hiện hành điều chỉnh việc thanh toán và tất cả các dịch vụ được cung cấp dưới đây, bao gồm: bất kỳ và tất cả các luật nước ngoài, hiệp ước, quy tắc, quy định, hướng dẫn quy định, chỉ thị, chính sách, lệnh hoặc quyết định của (hoặc thỏa thuận với), và chỉ đạo bằng văn bản bắt buộc từ (hoặc thỏa thuận với) bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào, cả khi mỗi tài liệu nêu trên có thể được sửa đổi và có hiệu lực vào từng thời điểm.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều Khoản và trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo bổ sung (như là thêm một thông báo tại trang chủ hoặc gửi cho bạn một thông báo qua thư điện tử). Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại Điều Khoản định kỳ để được cập nhật thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Điều Khoản này, chúng sẽ có hiệu lực khi bản sửa đổi Điều Khoản đã được đăng tải trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn theo cách khác. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Nền Tảng sau khi Điều Khoản sửa đổi đã được đăng tải, thì bạn sẽ được xác định là đã chấp nhận những thay đổi của Điều Khoản này.

1. Dịch Vụ Của Chúng Tôi:

Các dịch vụ được cung cấp bởi Dixere (Sau đây gọi là “Dịch Vụ”) nhằm kết nối Người Dùng và các đối tác nhà xe, đơn vị giao hàng (Sau đây gọi là “Đối Tác Nhà Xe”), những người cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, logistics và/hoặc giao hàng. Các dịch vụ vận chuyển hành khách và / hoặc logistics do Đối Tác Nhà Xe cung cấp có thể được cung cấp/yêu cầu thông qua việc sử dụng Nền Tảng được cung cấp bởi Dixere.

Bạn thừa nhận rằng Dixere hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Dixere không sở hữu, sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và/hoặc logistics hoặc hoạt động như một nhà vận chuyển và tất cả các dịch vụ vận chuyển hành khách hoặc logistics và/hoặc giao hành đó là do Đối Tác Nhà Xe cung cấp.

2. Sử Dụng Phần Mềm:

Khi sử dụng phần mềm được cung cấp bởi Dixere (Sau đây gọi là “Phần Mềm”), bạn đồng ý rằng:

 • • Bạn được phép cài đặt một bản sao của Phần Mềm trên thiết bị di động của bạn để sử dụng;
 • • Bạn không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng các bản sao của Phần Mềm hoặc giấy phép để sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • • Bạn không được thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng;
 • • Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh, phân tích ngược, chuyển đổi mã, tháo dỡ, dịch Phần Mềm hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần Mềm;
 • • Bạn không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Phần Mềm, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất ra hoặc sửa đổi mã nguồn của Phần Mềm;
 • • Bạn không được tải lên hoặc gửi đi bất kỳ loại vi rút máy tính, sâu máy tính, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại nào;
 • • Bạn không được cài đặt và/hoặc thực thi Phần Mềm trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị di động và trang thông tin chạy hệ điều hành đã được Dixere chấp thuận;
 • • Ngoài giấy phép sử dụng Phần Mềm được cấp theo đây, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho bạn và quyền sở hữu Phần Mềm cũng như tất cả các quyền khác theo đây được Dixere và các nhà cung cấp của Dixere bảo lưu một cách rõ ràng;

3. Sử Dụng Dịch Vụ:

Tài Khoản Người Dùng

Để bạn có thể sử dụng Dịch Vụ, bạn phải đăng ký một tài khoản cá nhân (Sau đây gọi là “Tài Khoản”) với Dixere. Trong quá trình đăng ký Tài Khoản, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của bạn, như tên của bạn, thông tin liên hệ của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư của Dixere.

Sau khi Tài Khoản được đăng ký thành công với Dixere, bạn sẽ được cung cấp Tài Khoản, có thể truy cập bằng mật khẩu do bạn chọn. Dịch Vụ hoặc Nền Tảng có thể bị hạn chế/giới hạn dựa trên phạm vi cư trú của bạn về độ tuổi, trong những trường hợp đó, bạn phải tuân theo giới hạn độ tuổi và không được sử dụng Dịch Vụ hoặc Nền Tảng.

Bạn đồng ý rằng các thông tin được nhập và duy trì bởi bạn là chính xác, đầy đủ và có giá trị. Dixere không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin đăng ký sai, không đầy đủ, hết giá trị hoặc không chính xác do bạn cung cấp. Việc không nhập hoặc duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và có giá trị của bạn có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài Khoản của bạn. Dixere có toàn quyền xác minh những thông tin mà bạn đã cung cấp vào mọi thời điểm và có quyền từ chối việc sử dụng Dịch Vụ mà không cần cung cấp lý do và không cần thông báo trước.

Bạn chịu trách nhiệm mua và nâng cấp phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng. Dixere không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc thiết bị cụ thể nào. Dixere có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ trên một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc sự bảo mật của Tài Khoản của bạn đã bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi có thể tìm thấy.

Trong khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng:

 • • Bạn sẽ chỉ truy cập Dịch Vụ bằng các phương tiện được Dixere cho phép rõ ràng;
 • • Nền Tảng và Dịch Vụ được cung cấp sẽ chỉ được sử dụng bởi bạn, cho mục đích cá nhân của bạn và sẽ không được bán lại cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • • Bạn sẽ không trao quyền cho người khác sử dụng Tài Khoản của bạn;
 • • Bạn chỉ được phép mở một Tài Khoản duy nhất;
 • • Sự chuyển giao Tài Khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào khác là không được phép;
 • • Bạn không thể sử dụng một tài khoản mà thuộc quyền của bất kỳ người nào khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp;
 • • Dixere có quyền thêm vào/loại trừ Người Dùng khỏi các khuyến mại;
 • • Dịch Vụ không thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi (i) vi phạm Luật Áp Dụng; (ii) lưu trữ hoặc gửi đi bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào; (iii) chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý của họ; (iv) cố ý gây tổn hại, phiền toái, bất tiện hoặc khó chịu; (v) làm suy giảm hoặc làm tổn hại đến hoạt động bình thường của Dịch Vụ; (vi) thể hiện giọng điệu mạo danh người khác; hoặc (vii) sao chép hoặc phân phối Dịch Vụ mà không có sự cho phép của Dixere;
 • • Mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ thông tin xác thực nào mà Dixere cung cấp cho bạn phải được bảo mật và bí mật;
 • • Bằng chứng nhận dạng hoặc các tài liệu khác cần được gửi ngay lập tức nếu Dixere yêu cầu;
 • • Tuân thủ tất cả Luật Áp Dụng là điều bắt buộc khi sử dụng Dịch Vụ;
 • • Bạn sẽ không thỏa thuận với Đối Tác Nhà Xe bên ngoài Nền Tảng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • • Bạn không được sử dụng bất kỳ “liên kết sâu”, “phần mềm trích xuất trang”, “rô bốt”, “phần mềm gián điệp” hoặc thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp khác, hoặc bất kỳ quy trình tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ vật liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp một cách có chủ đích thông qua Nền Tảng. Dixere có quyền ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào như vậy;
 • • Bạn không được thử can thiệp, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Nền Tảng;
 • • Bạn sẽ không thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm cả tên tài khoản, từ Nền Tảng;
 • • Bạn sẽ không tham gia vào các hành vi đe dọa, quấy rối, phân biệt đối xử (dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ sự phân loại được bảo vệ nào khác) hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà Dixere cho là không phù hợp khi sử dụng Dịch Vụ;
 • • Bạn đồng ý cấp cho Dixere quyền chia sẻ thông tin của bạn và / hoặc thông tin được phép, với bất kỳ bên thứ ba nào theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của Dixere.

Quy Tắc Sử Dụng:

 • • Người Dùng đảm bảo rằng họ là chủ sở hữu hoặc đại lý được ủy quyền của chủ sở hữu hàng hóa và vật liệu bao gồm bất kỳ yêu cầu giao hàng nào, và Người Dùng được ủy quyền đặt hàng cho việc vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn của Người Dùng.
 • • Người Dùng đảm bảo rằng họ đã chấp nhận Điều Khoản này không chỉ đối với Người Dùng đó mà còn (nếu có) với tư cách là đại lý và thay mặt cho chủ sở hữu của hàng hóa và vật liệu bao gồm các kiện hàng.
 • • Người Dùng hiểu rằng Đối Tác Nhà Xe sẽ được điều hướng bởi hướng dẫn của Người Dùng để vận chuyển hành khách và các kiện hàng đến địa điểm được Người Dùng chỉ định. Người Dùng đồng ý rằng cả Đối Tác Nhà Xe và Dixere đều không có quyền sở hữu hoặc có được bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ kiện hàng nào mà Người Dùng yêu cầu được giao thông qua Dịch Vụ.
 • • Người Dùng phải xác minh thông tin của Đối Tác Nhà Xe và phương tiện và sử dụng toàn quyền của Người Dùng để quyết định có chấp nhận dịch vụ của Đối Tác Nhà Xe trước khi giao hàng hay không. Người Dùng sẽ được coi là đã chấp nhận tất cả thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin của Đối Tác Nhà Xe và phương tiện) liên quan đến giao hàng do Đối Tác Nhà Xe cung cấp. Dù thông tin đó có trùng khớp với thông tin đặt hàng của Người Dùng hay không. Sau sử dụng dịch vụ, Người Dùng sẽ không yêu cầu Dixere chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa bất kỳ thông tin nào trong việc giao hàng và thông tin đặt hàng.
 • • Người Dùng phải cung cấp cho Đối Tác Nhà Xe các hướng dẫn hoặc thông tin đầy đủ, chính xác và có thể thực hiện được. Bất kỳ phụ phí nào phát sinh từ sự khác biệt giữa thông tin Người Dùng cung cấp và tình hình thực tế hoặc sự kiện liên quan sẽ do Người Dùng chịu. Mọi sửa đổi hoặc thay đổi đối với hướng dẫn hoặc đơn đặt hàng của Người Dùng (và mọi thay đổi về giá cả hoặc chi phí do sửa đổi hoặc thay đổi đó gây ra) phải được chấp thuận và cập nhật trong Ứng Dụng trừ khi được Dixere cho phép.
 • • Người Dùng đảm bảo rằng họ đã tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến tính chất, điều kiện, đóng gói, xử lý, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu bao gồm các chuyến hàng. Người Dùng không được gửi (và Đối Tác Nhà Xe có quyền từ chối vận chuyển) bất kỳ vật phẩm nào bị pháp luật cấm, vật liệu nguy hiểm hoặc độc hại, chất dễ hỏng và chất phóng xạ. Người Dùng phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại vật chất, doanh thu bị mất, thương tích cá nhân, thiệt hại hoặc tổn thất tài chính hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác) mà bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu do Người Dùng vi phạm các Điều Khoản này.
 • • Các loại kiện hàng bị cấm vận chuyển theo quy định của Pháp Luật Việt Nam hoặc các quy định khác Đối Tác Nhà Xe có thể từ chối vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • • Chất gây nghiện, tiền chất gây nghiện, chất kích thích hệ thần kinh.
 • • Vũ khí, đạn dược, thiết bị kỹ thuật quân sự (súng, dao, kiếm, kéo, huy hiệu,…)
 • • Vật liệu dễ nổ, chất dễ cháy, nguy hiểm, mất vệ sinh, có hại cho môi trường.
 • • Các loại hóa chất cấm, tiền chất của các loại hóa chất đó.
 • • Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm quy định của Nhà Nước về hàng hóa cấm gửi, xuất khẩu.
 • • Động vật sống hoặc xác động vật.
 • • Hàng hóa / bưu kiện khác được xác nhận tại thời điểm bán hoặc vận chuyển.
 • • Hàng hóa có thể gây nguy hiểm cho nhân viên vận hành / người vận chuyển, phương tiện giao thông và các loại khác.
 • • Các loại vật phẩm, hàng hóa Nhà Nước cấm lưu thông, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả khiêu dâm, lật đổ, mê tín dị đoan,…).
 • • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có tác dụng giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội (kể cả chương trình trò chơi điện tử).
 • • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất, thuốc trừ sâu, sản phẩm tiệt trùng gia đình và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 • • Các loại vật phẩm có chất lượng cao như kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim,…), đá quý hoặc các sản phẩm khác được sản xuất từ ​​kim loại quý, đá quý, v.v..
 • • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá điếu nhập lậu vào Việt Nam.
 • • Bản gốc của tài liệu điện tử, bản vẽ, tài liệu, hồ sơ hoặc hóa đơn không được sao chép, ghi lại hoặc lưu trữ.
 • • Đối Tác Nhà Xe sẽ không mở và kiểm tra kiện hàng cũng như không chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đặc biệt mà không có sự đồng ý trước của Người Dùng. Dixere và các Đối Tác Nhà Xe sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc vận chuyển các kiện hàng.
 • • Người Dùng phải đảm bảo rằng các kiện hàng được đóng gói đầy đủ để tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và cũng không thể tháo rời bất kỳ phần nào của kiện hàng mà không có vỏ, bao gói hoặc thùng chứa bị rách hoặc vỡ, niêm phong bị vỡ hoặc hai bề mặt kết dính bị tách ra.
 • • Người Dùng phải đảm bảo rằng các kiện hàng được đóng gói đúng cách để tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, và đặc biệt, trong trường hợp kiện hàng có tính chất dễ vỡ hoặc dễ bị hư hỏng khi gập lại, kiện hàng đó sẽ được đóng gói trong một bao hoặc thùng chứa có đủ độ bền và đủ chắc chắn và phải được bao bọc hoặc bao quanh bởi vật liệu bảo vệ thích hợp và đầy đủ bên trong bao hoặc thùng chứa đó để bảo vệ kiện hàng không bị biến dạng, sao cho kiện hàng được bảo vệ chống lại thiệt hại có thể do bất kỳ lực, áp lực hoặc va đập nào mà các mặt hàng vận chuyển thường phải chịu trong quá trình vận chuyển và các kiện hàng dễ vỡ đó phải có các từ cụ thể chỉ ra rằng nó chứa các mặt hàng dễ vỡ và được hiển thị trên mặt của hộp hoặc thùng chứa và phía trên địa chỉ của người nhận.
 • • Dixere sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo vệ cho việc vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng hoặc hàng hóa cần được bảo vệ khỏi nhiệt độ cao hoặc lạnh. Bất kỳ dịch vụ bảo vệ bổ sung nào (nếu có) được cung cấp duy nhất và trực tiếp bởi Đối Tác Nhà Xe. Những hàng hóa như vậy sẽ được chấp nhận vận chuyển chỉ khi Người Dùng chịu rủi ro về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc vận chuyển.
 • • Người Dùng phải cung cấp cho mỗi kiện hàng tất cả các thông tin cần thiết. Trong trường hợp người nhận không có mặt tại địa chỉ do Người Dùng chỉ định, không có người nào khác có mặt để nhận hàng và không có hướng dẫn nào khác được Người Dùng cung cấp, Đối Tác Nhà Xe sẽ liên hệ với Người Dùng (theo số liên hệ do Người Dùng cung cấp) và cố gắng trả lại kiện hàng cho Người Dùng. Trong trường hợp Đối Tác Nhà Xe không thể liên hệ với Người Dùng theo số liên hệ do Người Dùng cung cấp, Đối Tác Nhà Xe có thể tìm cách gửi lại kiện hàng cho người nhận. Bạn đồng ý rằng các mặt hàng không có người nhận mà người nhận hoặc Người Dùng không thể liên lạc được sẽ được chuyển đến văn phòng địa phương của Dixere. Nếu các mặt hàng vẫn chưa có người nhận trong vòng 14 ngày sau khi nhận được hàng, Dixere có thể xử lý các mặt hàng chưa có người nhận theo quyết định của mình. Bất kỳ khoản phí nào cho việc xử lý bổ sung và vận chuyển kiện hàng phát sinh sẽ do Người Dùng chịu. Nếu cần vận chuyển lại các mặt hàng, một đơn đặt hàng vận chuyển mới sẽ được đặt và lập hóa đơn.
 • • Đối Tác Nhà Xe sẽ không trợ giúp cho việc bốc, dỡ, di chuyển, vận chuyển hoặc nâng kiện hàng của Người Dùng trừ khi Người Dùng yêu cầu Dịch Vụ Người Trợ Giúp. Người Dùng phải đọc và hiểu các chính sách liên quan do Dixere công bố. Khi yêu cầu Dịch Vụ Người Trợ Giúp, Người Dùng đảm bảo rằng họ đã chấp nhận và sẽ tuân thủ tất cả các chính sách do Dixere công bố cũng như Luật Áp Dụng và các quy định liên quan đến các yêu cầu đó. Phí phát sinh sẽ được áp dụng cho Dịch Vụ Người Trợ Giúp, chi phí liên quan dựa trên quyết định riêng của Đối Tác Nhà Xe. Vui lòng tìm Điều Khoản Dịch Vụ Người Trợ Giúp.
 • • Đối với Dịch Vụ có yêu cầu Mua Hàng, Người Dùng phải đọc và hiểu các chính sách liên quan do Dixere công bố. Khi đặt các yêu cầu Mua Hàng trong Dịch Vụ, Người Dùng đảm bảo rằng họ đã chấp nhận và sẽ tuân thủ tất cả các chính sách do Dixere công bố cũng như các Luật Áp Dụng và quy định hiện hành liên quan đến các yêu cầu đó. Phí phát sinh sẽ được áp dụng cho Dịch Vụ Mua Hàng, chi phí liên quan sẽ được thể hiện trong Ứng Dụng. Vui lòng tìm Điều Khoản Dịch Vụ Mua Hàng bên dưới:

Điều Khoản Dịch Vụ Mua Hàng

Phương Thức Thanh Toán:

 • • Khi đến nhận hàng, Đối Tác Nhà Xe thanh toán trước cho Người Dùng một khoản tiền bằng tiền mặt, sau khi cấn trừ các khoản phí do Người Dùng thực hiện mà không cần thanh toán ban đầu. Người Dùng có quyền từ chối Đối Tác Nhà Xe nếu Đối Tác Nhà Xe không đáp ứng các yêu cầu của Dịch Vụ Mua Hàng bằng cách liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của Dixere để yêu cầu được kết nối với Đối Tác Nhà Xe mới. Trong trường hợp Người Dùng và Đối Tác Nhà Xe có giao dịch riêng tư ngoài Nền Tảng, Dixere sẽ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào.
 • • Trong trường hợp thanh toán phí giao hàng trước, Người Dùng sẽ thanh toán qua Ví điện tử trả trước trên hệ thống Dixere và nhận tiền trả trước từ Đối Tác Nhà Xe bằng tiền mặt theo giá trị mua hàng, Đối Tác Giao Hàng sau đó sẽ nhận lại tiền từ Người Nhận.
  Tổng số tiền Dịch Vụ Mua Hàng không quá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) cho mỗi giao dịch. Dixere sẽ không hỗ trợ dịch vụ mua hàng cao hơn giá trị quy định.
 • • Trong trường hợp đơn hàng bị hủy hoặc bị trả lại:
  i. Trong trường hợp Người Dùng đã thanh toán phí giao hàng: sau khi nhận được bưu kiện, Người Dùng phải thanh toán lại số tiền mua hàng đã được thanh toán trước và 70% phí Khứ Hồi (chiều về) cho Đối Tác Nhà Xe.
  ii. Trong trường hợp Người Nhận chịu phí giao hàng: khi nhận được bưu kiện, Người Dùng phải thanh toán lại số tiền mua hàng đã thanh toán trước, cộng thêm 100% phí giao hàng và 70% phí giao hàng gốc cho Tài Xế.
  iii. Sẽ được coi là hủy đơn hàng nếu:
 • • Người Nhận từ chối nhận bưu kiện.
 • • Theo nhu cầu trực tiếp từ Người Dùng.
 • • Đối Tác Nhà Xe không thể liên hệ với người nhận không dưới 3 lần liên tiếp trong 20 phút.
 • • Dixere sẽ không tính số tiền chiều trả về trong các trường hợp cụ thể sau:
 • • Nếu không thể liên lạc với Người Dùng, bưu kiện sẽ được trả lại cho văn phòng của Dixere
 • • Sau khi bưu kiện được trả lại văn phòng của Dixere, Người Dùng sẽ tự sắp xếp để lấy bưu kiện và thanh toán phí giao hàng.
 • • Không có tùy chọn trả lại tự động.

Dixere có quyền chấm dứt Tài Khoản, Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng trong trường hợp không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào ở trên. Dixere có quyền sửa đổi, chấm dứt hoặc tạm ngừng Dịch Vụ cho bạn bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước, do bất kỳ thay đổi nào trong chính sách nội bộ của chúng tôi hoặc Luật Áp Dụng hoặc bất kỳ sự vi phạm nào đối với Điều Khoản này bởi bạn hoặc vì bất kỳ lý do cần thiết nào do sự quyết định duy nhất của Dixere.

Liên Lạc

Bằng việc tạo Tài Khoản, bạn, thông qua phương thức điện tử, đồng ý chấp nhận và nhận thông tin liên lạc từ Dixere, bao gồm qua email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi và thông báo tới thiết bị di động hoặc số điện thoại mà bạn cung cấp cho Dixere. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể nhận được các thông tin liên lạc do hệ thống quay số điện thoại tự động tạo ra và / hoặc hệ thống này sẽ gửi các tin nhắn được ghi âm trước được gửi bởi hoặc thay mặt cho Dixere, các công ty liên kết và/hoặc nhà thầu bên thứ ba của Dixere, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng được đặt thông qua đăng ký của bạn đối với Dịch Vụ. Bạn có thể chọn không tham gia bằng cách thay đổi tùy chọn thông báo của bạn. Xin lưu ý rằng việc chọn không tham gia có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn.

Ưu Đãi Khuyến Mãi và Tín Dụng

Dixere, theo quyết định riêng của mình, có thể đưa ra các khuyến mại với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau cho bất kỳ Người Dùng nào. Các ưu đãi khuyến mại này tuân theo Điều Khoản này và có thể chỉ có hiệu lực đối với một số Người Dùng nhất định như được nêu trong ưu đãi.

Bạn đồng ý khuyến mãi:

 • • Chỉ có thể được sử dụng bởi đối tượng dự định, với mục đích đã định và theo cách hợp pháp;
 • • Không được sao chép, bán hoặc chuyển nhượng theo bất kỳ cách nào hoặc cung cấp cho công chúng, trừ khi được Dixere cho phép một cách rõ ràng;
 • • Tuân theo các điều khoản cụ thể mà Dixere thiết lập cho khuyến mại đó;
 • • Không được quy đổi thành tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt;
 • • Không có giá trị sử dụng sau ngày hết hạn ghi trong khuyến mại;

Dixere có quyền giữ lại hoặc cấn trừ các khoản tín dụng hoặc lợi ích thu được thông qua khuyến mại trong trường hợp Dixere xác định hoặc tin rằng việc đổi thưởng hoặc nhận tín dụng hoặc lợi ích là do nhầm lẫn, gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản khuyến mãi được áp dụng hoặc Điều Khoản này. Dixere có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Dixere. Dixere cũng có thể cung cấp các khoản tín dụng thưởng cho Người Dùng, khoản tín dụng này có thể được sử dụng cho Dịch Vụ. Bất kỳ khoản tín dụng nào do Dixere phát hành đều phải tuân theo các điều khoản cụ thể mà Dixere thiết lập và không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt. Khi hết hạn, các khoản tín dụng sẽ bị xóa khỏi Tài Khoản của bạn. Các khoản tín dụng đã hết hạn không thể đổi được nữa.

Tương Tác Với Bên Thứ Ba Khác

Trong khi sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, bạn có thể trao đổi thư từ, mua hàng hóa và / hoặc dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ hiển thị hàng hóa và / hoặc dịch vụ của họ thông qua Nền Tảng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy, điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến hoạt động đó, chỉ hoàn toàn là giữa bạn và bên thứ ba liên quan. Dixere và những người được cấp phép của Dixere sẽ không có trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ thư từ, mua bán, giao dịch hoặc quảng cáo nào như vậy giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Dixere không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và những nhà cung cấp thứ ba đó.

4. Thanh toán trên Dịch Vụ:

Việc sử dụng Nền Tảng là miễn phí, nhưng Dixere có quyền đưa ra một khoản phí cho việc sử dụng Nền Tảng. (Nếu chúng tôi đưa ra khoản phí này, bạn sẽ được thông báo và do đó bạn có thể quyết định tiếp tục hoặc chấm dứt Tài Khoản của mình).

Trong khi sử dụng Dịch Vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng:

 • • Dixere sẽ tính cho bạn bất kỳ khoản phí áp dụng nào, thuế và bất kỳ khoản phí nào khác mà phát sinh do việc sử dụng Dịch Vụ cụ thể (“Khoản Phí”) đối với dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ khác do Đối Tác Nhà Xe cung cấp cho bạn. Việc thanh toán các Khoản Phí theo cách đó sẽ được xem giống như các Khoản Phí do bạn thanh toán trực tiếp cho Đối Tác Nhà Xe và các Khoản Phí đó có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào cung cầu và bất kỳ yếu tố nào khác;
 • • Các Khoản Phí đã thanh toán không được hoàn lại, trừ khi được Dixere xác định khác trong từng trường hợp cụ thể;
 • • Các Khoản Phí được tính bằng Đồng Việt Nam và các loại thuế áp dụng theo yêu cầu của pháp luật;
  Bất kỳ khoản phí ưu tiên hoặc phí bổ sung nào là tự nguyện, tuy nhiên khi bạn chọn thanh toán các khoản phí đó, chúng sẽ được thêm vào Khoản Phí và bạn có nghĩa vụ thanh toán chúng;
 • • Dixere có toàn quyền điều chỉnh các khoản phí dựa trên hoàn cảnh thực tế;
 • • Bất kỳ đề nghị / yêu cầu dịch vụ nào đều tùy thuộc vào sự sẵn có của các nguồn lực. Trong trường hợp bất kỳ yêu cầu nào được gửi không được xử lý, Dixere sẽ thông báo cho Người Dùng bằng thư điện tử, tin nhắn văn bản, cuộc gọi hoặc thông báo đẩy tới thiết bị di động hoặc số điện thoại di động mà bạn cung cấp cho Dixere;
 • • Dixere có toàn quyền quyết định xem có hoàn trả cho Người Dùng số tiền tương đương đã thanh toán hay không trong trường hợp Dixere vì bất kỳ lý do gì không thể xử lý các đề nghị / yêu cầu;
 • • Bạn có thể chọn hủy yêu cầu của mình đối với các dịch vụ từ Đối Tác Nhà Xe bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó, bạn có thể bị tính phí hủy bỏ mà không cần thông báo trước;
 • • Biên lai được cấp cho Người Dùng khi thanh toán cho việc nạp tiền hoặc Khoản Phí thành công. Số dư âm trong Ví Dixere có thể dẫn đến việc Dịch Vụ không khả dụng.

Bạn có thể chọn thanh toán các Khoản Phí bằng các phương thức sau:

 • • Thanh Toán Bằng Tiền Mặt:

Thanh toán bằng tiền mặt đối với các Khoản Phí do bạn chịu.

 • • Cổng Thanh Toán Điện Tử:

Bạn có thể thanh toán các Khoản Phí thông qua Cổng Thanh Toán Điện Tử của bên thứ ba. Quá trình thanh toán phải được xác nhận từ bên xử lý thanh toán của bên thứ ba (“Bên Xử Lý Thanh Toán”). Dixere không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào từ phía Bên Xử Lý Thanh Toán. Dixere sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các Cổng Thanh Toán Điện Tử của bạn trong hoặc sau khi cung cấp Dịch Vụ.

 • Ví Dixere:

Dixere đề xuất cho bạn chức năng để nạp tiền và mua các khoản tín dụng thông qua Ví Dixere. Chức năng này chỉ được phép cho các yêu cầu dịch vụ bên trong ứng dụng (IN-APP).

Dixere có toàn quyền sửa đổi giá của bất kỳ gói tín dụng nào hoặc số tiền / hạn mức tín dụng nếu có mà không cần thông báo trước.

Tất cả các khoản tín dụng đều được thanh toán trước và không thể trao đổi, trả lại cũng như không hoàn lại sau khi đã bán trừ khi Luật Áp Dụng yêu cầu hoặc do Dixere quyết định theo cách khác.

Bạn có thể nạp tiền vào Ví Dixere của mình thông qua các phương tiện sau:

 • • Cổng Thanh Toán Điện Tử:

Bạn có thể nạp tiền và mua tín dụng thông qua Ví Dixere do Bên Xử Lý Thanh Toán cung cấp. Việc xử lý tín dụng của số dư trong Ví Dixere của bạn tùy thuộc vào xác nhận từ Bên Xử Lý Thanh Toán. Dixere không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào từ phía Bên Xử Lý Thanh Toán. Dixere sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các phương tiện thanh toán trên Ví Điện Tử của bạn trong hoặc sau khi bạn nạp tiền vào Ví Dixere.

 • • Thẻ Tín Dụng:

Dixere cung cấp cho bạn phương tiện để thực hiện thanh toán thông qua thẻ tín dụng được kích hoạt bởi Cổng Thanh Toán (“PGs”) hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán được cung cấp bởi bất kỳ bên liên kết hoặc đối tác nào của Dixere hoặc các bên thứ ba không liên quan. Bạn đồng ý và cam kết chia sẻ chi tiết thanh toán liên quan bao gồm chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (“Chi Tiết Thẻ”) với PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán để hoàn tất thanh toán thành công đối với tổng số tiền giao dịch cho Dixere và ủy quyền cho PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán hoàn thành giao dịch như vậy. Về mặt này, cần làm rõ rằng tất cả PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán có dịch vụ được sử dụng cho các mục đích của Dịch Vụ phải tuân thủ PCI-DSS (“Ngành Thẻ Thanh Toán – Tiêu Chuẩn Bảo Mật Dữ Liệu”). Việc ủy quyền của bạn sẽ vẫn có hiệu lực miễn là bạn duy trì một Tài Khoản trong Nền Tảng. Trong trường hợp bạn xóa Chi Tiết Thẻ của mình với PG hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán hoặc nếu bạn xóa Tài Khoản của mình, PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán sẽ không xử lý thêm bất kỳ giao dịch nào do bạn thực hiện. Việc ủy ​​quyền của bạn theo điều khoản này phải tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác của PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán. Dixere sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào từ việc thanh toán qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ.

Mọi vấn đề liên quan đến thanh toán, ngoại trừ trường hợp vấn đề đó là do sai sót hoặc lỗi của Dixere, sẽ được giải quyết giữa bạn và PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán. Việc xử lý tín dụng hoặc thanh toán, nếu có, phải tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật hiện hành và các điều khoản khác của PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán hiện hành và chương trình thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn ngoài các Điều Khoản này. Dixere không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào do các Bên Xử Lý Thanh Toán.

 • • Ngân Hàng:

Dixere sẽ chỉ xử lý đề nghị / yêu cầu nạp tiền qua ngân hàng sau khi thanh toán của Người Dùng được xác thực bởi ngân hàng do Dixere chỉ định và sau khi được Dixere chấp thuận.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Chỉ có Dixere (và các nhà cấp phép của nó, nếu có) sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, trong và đối với Nền Tảng và Dịch Vụ. Các Điều Khoản này không cấu thành một cuộc mua bán và không chuyển nhượng cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến Nền Tảng và Dịch Vụ, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Dixere. Tên công ty, các lô-gô và tên sản phẩm được liên kết với Nền Tảng và Dịch Vụ là các nhãn hiệu và/hoặc tài sản trí tuệ của Lalamove hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng chúng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không loại bỏ, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc đi kèm với Nền Tảng và Dịch Vụ.

Bằng việc cung cấp nội dung, thông tin hoặc tài liệu (“Nội Dung Người Dùng”) cho Dixere, bạn cấp cho Dixere giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có quyền cấp phép lại, sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, trưng bày công khai, thực hiện công khai và khai thác theo bất kỳ cách nào đối với Nội Dung Người Dùng đó ở tất cả các định dạng và kênh phân phối hiện đã được biết đến hoặc được tạo ra sau này, mà không cần thông báo thêm đến hoặc đồng ý từ bạn và không có yêu cầu thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn thừa nhận rằng Dixere chỉ hoạt động như một kênh thụ động để phân phối Nội Dung Người Dùng và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của Nội Dung Người Dùng. Dixere sẽ không liên tục theo dõi Nội Dung Người Dùng được xuất bản bởi bạn hoặc kiểm duyệt giữa những người dùng và Dixere sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Ngoài những điều đã nói ở trên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi nhận xét, ý kiến, nhận xét, đề xuất và thông tin khác được thể hiện hoặc bao gồm trong Nội Dung Người Dùng không nhất thiết đại diện cho nhận xét, ý kiến của Dixere.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với Nội Dung Người Dùng hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào đã đăng tải đã truyền tải bởi bạn đều là nội dung gốc của bạn và không sao chép tác phẩm của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân nào của bên thứ ba và không chứa bất kỳ nội dung phỉ báng hoặc những tuyên bố chê bai nào. Thêm nữa, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ năng lực để cấp giấy phép theo quy định tại khoản này.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Dixere, các bên liên kết và người cấp phép của Dixere được bồi thường tất cả các chi phí, phí tổn, thiệt hại, tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà Dixere hoặc các công ty liên kết của Dixere phải chịu hoặc phải gánh chịu liên quan đến bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào đã đăng hoặc truyền tải bởi bạn hoặc việc sử dụng khác của bạn đối với trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

Dixere bảo lưu quyền quyết định chặn hoặc loại bỏ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào đã đăng hoặc truyền tải bởi bạn và nội dung mà Dixere cho rằng không phù hợp với các Điều Khoản này (bao gồm các tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của bên thứ ba), hoặc không thể chấp nhận được đối với chúng tôi.

Dixere tôn trọng các quyền của bạn đối với ý tưởng của bạn, vui lòng không gửi bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất bí mật nào dưới bất kỳ hình thức nào cho Lalamove hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Dixere. Đối với bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất nào được bạn gửi, bất kể thông điệp của bạn liên quan đến nội dung được gửi của bạn nói gì, bạn hiểu rằng nội dung được gửi của bạn là tự nguyện và các điều khoản sau sẽ áp dụng cho nội dung được gửi của bạn: (i) Việc gửi của bạn và nội dung của chúng sẽ tự động trở thành tài sản của Dixere, mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn; (ii) Dixere không có nghĩa vụ xem xét các nội dung được gửi của bạn; (iii) Dixere có thể thực hiện và phân phối bất kỳ phần nào trong các bài gửi của bạn và nội dung của chúng cho bất kỳ mục đích nào theo bất kỳ cách nào, mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn; và (iv) Dixere không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung được gửi của bạn

Bạn có thể sử dụng thông tin trên Nền Tảng do Dixere chủ đích cung cấp để tải xuống từ Nền Tảng, với điều kiện bạn:

 • • Không loại bỏ bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao của các tài liệu đó và không sửa đổi thông tin;
 • • Chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích thông tin cá nhân của bạn, phi thương mại và không sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào;
 • • Không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm bổ sung nào liên quan đến thông tin đó;

Điều khoản này không cấu thành một cuộc mua bán và không chuyển tải cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến trang thông tin điện tử, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Dixere.

6. Tuyên Bố Miễn Trừ

Các Dịch Vụ được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có”. Dixere không đưa ra tuyên bố, cam đoan hoặc bảo đảm về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc tính khả dụng của Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch ụ nào được yêu cầu thông qua việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Dixere không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của các nhà cung cấp thứ ba. Bạn đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh ngoài phạm vi sử dụng Dịch Vụ của bạn, và bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa nào được yêu cầu liên quan, sẽ vẫn chỉ do bạn gánh chịu trong phạm vi tối đa được phép theo Luật Áp Dụng.

Dixere không kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp thứ ba nào bao gồm cả Đối Tác Nhà Xe. Các nhà cung cấp bên thứ ba không phải là đại diện thực tế, đại diện rõ ràng, đại diện bề ngoài hoặc người lao động của Dixere.

Dixere không kiểm soát, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào hoặc nội dung của bên thứ ba có sẵn trên hoặc được liên kết tới Dịch Vụ. Dixere không thể và không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng các dịch vụ hoặc máy chủ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

Dixere không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm về:

 • Hư hỏng / Khuyết tật / Thay đổi vật phẩm / Tài sản so với tình trạng ban đầu do đóng gói không đạt tiêu chuẩn;
 • Vật phẩm / Tài sản đã bị hư hỏng / Khuyết tật / Thay đổi trước khi bắt đầu vận chuyển;
 • Chất lượng của Dịch Vụ vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào Đối Tác Nhà Xe, người cuối cùng cung cấp cho bạn các dịch vụ vận chuyển và / hoặc lô-gi-stíc;
 • Bất kỳ đặt hàng nào không được chấp nhận;
 • Bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ, bao gồm các thiệt hại do sử dụng sai
 • Dịch Vụ, lỗi trong số trung tâm cuộc gọi, sự cố mạng, phần mềm độc hại, vi rút hoặc bất kỳ sự không chính xác hoặc không đầy đủ nào;
 • Sự phù hợp của điện thoại di động hoặc thư điện tử hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác. Bạn phải có trách nhiệm báo cáo ngay những sai sót, nếu có, xảy ra trong thông tin đã gửi cho bạn liên quan đến việc xác nhận đặt hàng;
 • Bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào bao gồm cả lợi ích và thiệt hại, cho dù dựa Trên hợp đồng, ngoài hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hay cách khác, ngay cả khi Dixere đã được thông báo về khả năng xảy ra;
 • Bất kỳ đồ vật bị thất lạc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Dixere sẽ cố gắng tìm các đồ vật đó trên cơ sở “nỗ lực cao nhất” nhưng không chịu trách nhiệm về Bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào của các đồ vật đó.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, ở mức tối đa theo Luật Áp Dụng cho phép, trong mọi trường hợp, Dixere sẽ tổng hợp trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc các Dịch vụ được cung cấp dưới đây, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm sơ suất, trách nhiệm sản phẩm hoặc lý thuyết khác), bảo hành, hoặc cách khác, vượt quá số tiền gấp ba lần Khoản Phí của đơn đặt hàng, 3.000.000 đồng (đối với các đơn hàng xe hai bánh) hoặc 5.000.000 đồng (đối với các đơn đặt hàng xe 4 bánh (tùy theo mức nào nhỏ hơn).

8. Bồi Thường:

Bằng việc chấp nhận Điều Khoản này và sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho Dixere, các bên liên kết, người cấp phép của Dixere, và từng cán bộ, giám đốc, người dùng khác, nhân viên, luật sư và đại diện của họ vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm phí luật sư và chi phí) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • • Sự vi phạm của bạn hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản này hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc quy định hiện hành nào, cho dù được dẫn chiếu ở đây hay không;
 • • Việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả Đối Tác Nhà Xe được sắp xếp thông qua Nền Tảng; hoặc
 • • Việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ.

9. Luật Điều Chỉnh:

Trừ khi có quy định khác trong Điều Khoản này, Điều Khoản này sẽ chỉ được điều chỉnh và được giải thích theo luật pháp Việt Nam.. Trong trường hợp đặt hàng giữa các khu vực pháp lý (ví dụ: người dùng Philippines đặt hàng tại Việt Nam), Dixere bảo lưu mọi quyền và sẽ có toàn quyền quyết định về các điều khoản và điều kiện áp dụng tùy từng trường hợp. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc sự vô hiệu của chúng, sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài hoặc tòa án Việt Nam khi Dixere cho là phù hợp.

10. Điều Khoản Chung

Điều Khoản này, và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây, không thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi bạn, nhưng có thể được chuyển giao bởi Dixere mà không có giới hạn. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao nào vi phạm điều này sẽ vô hiệu. Điều Khoản này ràng buộc và áp dụng với lợi ích của mỗi bên và những người kế thừa của bên đó cũng như các chuyển giao được phép.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi, toàn bộ hoặc một phần, theo bất kỳ luật nào, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó trong chừng mực đó sẽ được coi là không phải là một phần của Điều Khoản này nhưng tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản khác trong Điều Khoản này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi hoặc một phần của điều khoản đó bằng một điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó hợp pháp, hợp lệ và có thể thi hành và điều đó, ở mức độ cao nhất có thể, có hiệu lực tương tự như điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc điều khoản không thể thực thi hoặc một phần của nó, dựa trên nội dung và mục đích của Điều Khoản này.

11. Phiên Bản Ngôn Ngữ

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.